0471 - 2743783, 2743782

 
കേരള കര്‍ഷക കടാശ്വാസ കമ്മിഷന്റെ വിവിധ സിറ്റിംഗുകളെ 
കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങള്‍
 
 
 

Date

Venue

No. of cases

03/12/2021

P.W.D. Rest House, Kozhikode

600 cases in 3 Benches  (each bench 150 cases 10 am to 1 pm and 50 cases from 2 pm to 5 pm)

04/12/2021

P.W.D. Rest House, Kozhikode

I   Bench – 151 cases

II  Bench- 125 cases

III Bench- 125 cases

16/12/2021

Govt. Guest House, Painavu, Idukki

 

650 cases in 4 Benches

 I  Bench   - 200 cases                

II  Bench   - 150 cases             III Bench  – 150 cases            IV Bench  – 150 cases

17/12/2021

    

     Govt. Guest House, Painavu, Idukki

 

650 cases in 4 Benches

 I  Bench   - 200 cases                

II  Bench   - 150 cases             III Bench  – 150 cases            IV Bench  – 150 cases

18/12/2021

    

     Govt. Guest House, Painavu, Idukki

 

650 cases in 4 Benches

 I  Bench   - 200 cases                

II  Bench   - 150 cases             III Bench  – 150 cases            IV Bench  – 150 cases

27/12/2021

 

KSFDRC Office, Anayara, Tvm.

 

 

 

800 cases in 4 Benches  (each bench 150 cases 10 am to 1 pm and 50 cases from 2 pm to 5 pm)

28/12/2021

 

     KSFDRC Office, Anayara, Tvm.

800 cases in 4 Benches  (each bench 150 cases 10 am to 1 pm and 50 cases from 2 pm to 5 pm)

29/12/2021

 

      KSFDRC Office, Anayara, Tvm.

400 cases in 2 Benches  (each bench 150 cases 10 am to 1 pm and 50 cases from 2 pm to 5 pm)

30/12/2021

 

      KSFDRC Office, Anayara, Tvm.

400 cases in 2 Benches  (each bench 150 cases 10 am to 1 pm and 50 cases from 2 pm to 5 pm)

 

 

 

Kerala State Farmers’ Debt Relief Commission, Thiruvananthapuram

 

 

Camp sittings for the month of March 2018

Date

Venue

07/03/2018

Govt. Guest House, Sulthan Bathery

08/03/2018

 

 

15/03/2018

Govt. Guest House, Painavu

16/3/2018

 

 

22/03/2018

Govt. Guest House, Kannur

23/03/2018

 

 

 

Kerala State Farmers’ Debt Relief Commission, Thiruvananthapuram

Camp sittings for the month of April 2018

Date

Venue

11/04/2018

Govt. Guest House, Kozhikode

12/04/2018

 

 

19/04/2018

Holiday Homes, Kumily

20/04/2018

 

 

26/04/2018

Govt. Guest House, Kannur

27/04/2018

 

 

Sitting schedule for the months of November & December 2017

Camp sittings for the month of November 2017

                             Date

                               Venue

08/11/2017

Govt. Guest House, Sulthan Bathery

09/11/2017

 

 

16/11/2017

Govt. Guest House,  Painavu

17/11/2017

 

 

23/11/2017

Govt. Guest House, Kannur

24/11/2017

 

 Camp sittings for the month of December 2017

                             Date

                               Venue

06/12/2017

Govt. Guest House, Kasaragod

07/12/2017

 

 

14/12/2017

Govt. Guest House, Kannur

15/12/2017

 

 

21/12/2017

P.W.D. Rest House, Thodupuzha

22/12/2017

 

 

CAMP SITTINGS FOR THE MONTH OF JULY 2017

Date

Venue

13/7/2017

Govt. Guest House, Kannur

14/7/2017

 

 

20/7/2017

P.W.D. Rest House, Kattappana

21/7/2017

 

 

27/7/2017

Govt. Guest House, Kasaragod

28/7/2017

 

CAMP SITTINGS FOR THE MONTH OF AUGUST 2017

               Date

                              Venue

3/8/2017

Govt. Guest House, Sulthan Bathery

4/8/2017

 

 

17/8/2017

Govt. Guest House, Kozhikode

18/8/2017

 

 

25/8/2017

Govt. Guest House, Munnar

26/8/2017

 
2017 , ഫെബ്രുവരി
 
തീയതി സ്ഥലം 

 

8/2/2017 - 9/2/2017

 

 ഗവണ്‍മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്,  സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി.

 

16/2/2017- 17/2/2017

 

പി.ഡബ്ലിയു.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ്,  നെടുംകണ്ടം.

 

21/2/2017- 22/2/2017

 

ഗവണ്‍മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, കണ്ണൂര്‍
 
 
2017, മാര്‍ച്ച്
 
തീയതി സ്ഥലം 

 

8/3/2017- 9/3/2017

 

\ഗവണ്‍മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, കണ്ണൂര്‍.

 

16/3/2017- 17/3/2017

 

ഗവണ്‍മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, പൈനാവ്.

 
23/3/2017- 24/3/2017
 
ഗവണ്‍മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി.
 
 
 
 

Kerala State Farmers' Debt Relief Commission,
Agricultural Wholesale Market Compound, Venpalavattom,
Anayara.P.O, Thiruvananthapuram - 695029
Phone : 0471 - 2743783
0471 - 2743782

© 2016 All Rights Reserved. Designed By CDIT