0471 - 2743783, 2743782

 

കർഷക കടാശ്വാസം 01-01-2023 മുതൽ 31-12-2023 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു.
 വിജ്ഞാപനം  |  ഉത്തരവ്  അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

Kerala State Farmers' Debt Relief Commission,
Agricultural Wholesale Market Compound, Venpalavattom,
Anayara.P.O, Thiruvananthapuram - 695029
Phone : 0471 - 2743783
0471 - 2743782

© 2016 All Rights Reserved. Designed By CDIT